علائم اختلال حس عمقی در کودکان حین نوشتن و غذا خوردن