آموزش حرف ق با قایم موشک

آموزش حرف ز
آموزش حرف ش با شانه تخم مرغ
20/12/1400
آموزش حرف ز
آموزش حرف خ با خرگوش خواننده
20/12/1400