گفتاردرمانی کودک 7 ساله

گفتار درمانی حرف ق
گفتاردرمانی حرف ق با چوب بستنی به همراه تلفظ صحیح آن
08/04/1401
گفتاردرمانی حرف خ
گفتاردرمانی حرف خ با سرنگ
11/04/1401