آموزش حرف چ با چتر

آموزش حرف ز
آموزش حرف ع با عدسی
21/12/1400
آموزش حرف ز
آموزش حرف ط با طوطی
21/12/1400