آموزش حرف ش با شانه تخم مرغ

آموزش حرف ز
آموزش حرف ز با زنبیل
20/12/1400
آموزش حرف ز
آموزش حرف ق با قایم موشک
20/12/1400