تقویت حس وستیبولار با تاب تعادلی

استقلال کودکان نابینا
چیدمان میز غذا متناسب با کودکان نابینا
28/06/1401
ترامپولین
تقویت حس عمقی با ترامپولین
02/08/1401