آموزش حرف ع با عدسی

آموزش حرف ز
آموزش حرف ذ با ذغال
21/12/1400
آموزش حرف ز
آموزش حرف چ با چتر
21/12/1400