توانبخشی حرفه ای و بهبود کیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه

توانبخشی حرفه ای یا باز پروری شغلی که از ترکیب دو اصطلاح توانبخشی و حرفه تشکیل شده است و اصطلاحات علمی  است، در تعریف به مجموعه اقدامات سودمند و مفیدی گفته می‌شود که در جهت افزایش و تقویت توانمندی‌های توانبخشی شناختی، ادراکی، یادگیری، ارتباطی و رفتاری موجود و در نهایت کسب مهارت‌های لازم برای ورود به حرفه مورد نظر و آموزش حرفه خاص انجام می‌گیرد.

در واقع توانبخشی حرفه ای پلی است به سوی استقلال فردی و مالی فرد دارای نیازهای ویژه و مساله‌ی بسیار مهم است که همگان و متخصصان حوزه سلامت و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی باید به آن توجه ویژه‌ای را مبذول دارند. توانبخشی حرفه ای که از اصول مهم توانبخشی مددجویان و افراد با نیازهای ویژه کمک شایانی کند و همین امر می‌تواند احساس سودمندی، نگرش مثبت به خود و غیره را به دنبال داشته باشد.

برای گرفتن مشاوره رایگان در مورد توانبخشی حرفه ای با شماره 09054146911 تماس بگیرید.

اهداف توانبخشی حرفه ای

با توجه به اهمیت توان بخشی حرفه ای به عنوان یک اصل در توان بخشی افراد با نیازهای ویژه می‌توان اهداف خاصی را در قالب اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت برای آن در نظر گرفت که به شرح  زیر است.اهداف کوتاه مدت عبارتند از:

افزایش اعتمادبه نفس

افراد و مدد جویان با نیازهای ویژه در کل از اعتماد به نفس کمی برخوردارند و گاهی اوقات اعتماد به نفس پایین را در رفتارهای  هیجانی، پرخاشگری و جرات ورزی‌ها کاذب پنهان می‌کنند.توانمندی مددجو در کسب مهارت‌های حرفه ای مورد نظر می‌تواند حس اعتماد به نفس را در او افزایش دهد.

افزایش انگیزش

انگیزه عاملی است که انسان را در انجام کارها و فعالیت‌ها یاری می‌کند. بدون داشتن انگیزه لازم نمی‌توان هیچ فعالیتی را به انجام رسانید. بررسی‌ها نشان داده که در کل انگیزه کودکان و مدد جویان با نیازهای ویژه پایین است و همین مانعی در انجام کارهای آنها می‌شود. اما کسب توانمندی در انجام فعالیت‌های محوله می‌تواند انگیزه مدد جو را ارتقا دهد.

بهبود یادگیری و تثبیت و تعمیم

یادگیری، فرآیندی است که با احساس و پردازش احساس یا ادراک مرتبط است.زمانی که فرآیند یا یاد دهی یادگیری در مددجو رخ می دهد.مهارت‌های شناختی – ادراکی که بیش نیازهای یادگیری هستند تقویت شده و همین امر فرآیند یادگیری را تسریع بخشیده و به دنبال آن موجب تثبیت مقوله‌های یادگیری شده و در نهایت تعمیم آن در محیط رخ می‌دهد و با توجه به اینکه عملکرد نیمکره‌های مغزی افراد با نیازهای ویژه متفاوت از عملکرد افراد عادی است.آیتم‌های موجود در محیط که به عنوان ابزار یا دستور العمل فعالیت خاصی به مددجو آموزش داده می‌شود می تواند توانمندسازی عملکرد نیمکره‌های مغزی و در نهایت بهبود یادگیری را در پی داشته باشد.

 

توانبخشی حرفه ای

 

بهبود و تقویت مهارت‌های ارتباط بین فردی

محیط توانبخشی حرفه ای و حرفه آموزی، محیطی است که می‌تواند به بهبود مهارت‌های های بین فردی بین مددجو و حرفه آموز و دیگران کمک کند.در این محیط است که مددجو با نیازهای ویژه خواسته، تقاضا، عرضه و نیاز را یاد گرفته و حس همدلی، کمک و ارتباط با همنوع را یاد می‌گیرد.

تقویت مهارت‌های شناختی

مهارت‌های شناختی که شامل توجه، تمرکز، استدلال، قضاوت، تصمیم‌گیری، توانایی حل مسئله، جهت یابی و بینش است که هر کدام در کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه مشکل دارد و از این رو تفکر انتزاعی آنها تحول پیدا نکرده یا ضعیف می‌ماند.اما دستورالعمل‌های نحوه انجام یک فعالیت حرفه‌ای خاص و حرفه آموزی می‌تواند به مرور در قالب تکرار و تمرین مهارت‌های فوق را افزایش داده و تقویت نماید.

تقویت مهارت‌های ادراکی

مهارت‌های ادراکی، مهارت‌هایی هستند که با پردازش احساس (ادراک) سروکار دارند و فرایند پردازش امری است که در نیمکره‌های مغزی و بخش‌های تخصص یافته صورت می‌گیرد.به عنوان نمونه لوب پس سری راست مرکزی برای پردازش یا ادراک داده‌های دیداری و لوب گیجگاهی مغز مرکزی برای ادراک یا پردازش داده‌های شنیداری است.

محیط حرفه آموزی و فرآیند توانبخشی حرفه ای ، محیطی است مملو از محرک های حسی (لامسه، دیداری و شنیداری)  که بالطبع شرایط می‌تواند مهارت‌های ادراکی خاص مربوط را تقویت و یکپارچه کند و تقویت ادراک خود یادگیری بهینه را به دنبال دارد.

تقویت احساس جرات ورزی

مددجویان با نیازهای ویژه به علت شرایط  و مشکلات ذهنی و حرکتی از اعتماد به نفس و انگیزه کمی برخوردارند، اما موفقیت آنها در انجام فرآیند یک فعالیت حرفه‌ای خاص می‌تواند، به مرور احساس جرات ورزی در آنها افزایش دهد و یاد بگیرند که می‌توانند فعالیت را تعمیم داده و جرات انجام فعالیت را در محیط‌های مختلف پیدا کنند.

به عنوان نمونه در فعالیت آشپزی، زمانی که مددجوی با نیازهای ویژه که کم توان ذهنی است یاد می‌گیرد یک غذای ساده را درست کند پس از موفقیت در تکمیل این دستور العمل و پخت غذای مذکور، می‌تواند پخت آن را در محیط  دیگری انجام داده و در واقع جرات  انجام آن را پیدا کند.

 

توانبخشی حرفه ای

 

اهداف بلند توانبخشی حرفه ای:

رضایت از زندگی

زمانی که مددجوی با نیازهای ویژه در دوره‌های توانبخشی حرفه ای و حرفه آموزی، مهارت‌هایی را کسب کرده و به موفقیت می‌رسد احساس سودمندی و مفید بودن را بدست آورده و رضایت از زندگی را به مرور حس می‌کند.مفهوم رضایت از ازندگی، مفهوم مهمی برای مددجویان با نیازهای ویژه است، زیرا می‌تواند به مرور احساس وابستگی را در این افراد کاهش دهد.

کسب استقلال نسبی

استقلال، مفهومی است که همواره در ذهن مددجویان با نیازهای ویژه که هوش بهره آنها طبیعی و بالاتر از طبیعی است و جو دارد اما دیگران چنین می‌پندارند که این افراد درکی از این مفهوم ندارند و این باور غلط و نادرست می‌تواند اهمیت توان بخشی حرفه ای را در مورد مدد جویان با نیازهای ویژه به تعویق بیندازد.

معلولیت همراه با وابستگی همراه است، اما زمانی که مدد جویان با نیازهای ویژه در فرایند توانبخشی حرفه ای و حرفه آموزی قرار می‌گیرند به مرور با کسب موفقیت، جرات ورزی، تقویت یادگیری و در کل نائل شدن به اهداف کوتاه مدت ذکر شده، مهارت کسب می‌کنند در واقع گامی در جهت رسیدن به استقلال نسبی خود بر می‌دارند.

کاهش هزینه‌های مربوط به مددجویان با نیازهای ویژه در جامعه

معلولیت و ناتوانی افراد با نیازهای ویژه در جامعه، موجب تحمیل یکسری هزینه‌ها و پرداخت آنها می‌شود.زیرا این افراد در برهه‌ای زمان تنها نقش مصرف کننده را در جامعه ایفا می‌کنند.اما زمانی که فرایند توانبخشی حرفه ای و حرفه آموزی در مورد این گروه از افراد جامعه به درستی و با برنامه‌ریزی صحیح انجام می‌شود، این افراد نقش یک فرد مولد را در جامعه به عهده می‌گیرند، از هزینه‌های مربوط به آنها در جامعه کاسته خواهد شد.

بهبود سلامت روان

سلامت روان، در واقع حالت سازگاری نسبتا خوب، احساس بهزیستی و شکوفایی توان و استعدادهی فردی است.مقوله سلامت روان در افراد با نیازهای ویژه اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند زمینه زندگی بهینه و سازش با مشکلات را در محیط پیرامون فراهم کند.

آشنایی مدد جویی با نیازهای ویژه در محیط توانبخشی حرفه ای و حرفه آموزی می تواند از مشکلات ادراکی و شناختی به ویژه اختلال در محتوای فکری و مشکلات ثانویه روانی نظیر افسردگی ، اضطراب ، ترس های مرضی و اختلال های شخصیتی و غبره جلوگیری کرده و با موفقیت در حرفه و فعالیت های مورد نظر و شکوفایی توانمندی ها و کسب مهارت ، فرد احساس خوب و رضایت بخشی به محیط پیرامون داشته و سلامت روان خود و اطرافیان حفظ گردد.

سخن آخر..

ما در این مقاله سعی کردیم تا نتایج مثبت توانبخشی حرفه ای را توضیح دهیم. اما خبر خوب این است که شما والدین عزیز برای اینکه بتوانید بیشتر مفاهیم توانبخشی را درک کنید می‌توانید به مقالات توانبخشی خانواده محور، آموزش و توانبخشی مجازی و نیازهای کودکان نابینا هم سری بزنید. و یا اگر در مورد خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی نیازمند مشاوره رایگان هستید تنها کافی است با شماره ۰۹۰۵۴۱۴۶۹۱۱ تماس بگیرید.

منبع:کتاب توانبخشی حرفه ای در نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم دکتر کاوه مقدم

خانواده توانمند به خانواده‌های کودکان با نیازهای ویژه چه کمکی می‌کند؟

ما در خانواده توانمند تلاش می‌کنیم تا کودکان با نیازهای ویژه به همراه خانواده‌شان از کلیه خدمات آموزشی، درمانی، مهارتی و محصولات (لوازم توانبخشی، اسباب‌بازی، کتاب، صنایع دستی و…) متناسب با نیازهای خود بدون هرگونه محدودیت  زمانی و مکانی از خدمات گفته شده بهره‌مند شوند.

جهت استفاده یا مشاوره گرفتن از خدمات خانواده توانمند باید چکار کنیم؟

۱. در قسمت ورود /ثبت‌نام خدمات گیرنده ثبت‌نام کنید.

۲.خدمات یا محصول مورد نظر خود را جست‌وجو و یا در صورت تمایل رزو کنید.

۳. از طریق شماره تلفن ۰۹۰۵۴۱۴۶۹۱۱ مشاوره و آگاهی لازم را دریافت کنید.   

چگونه می‌توان محصولات و خدمات خود را در  سایت خانواده  توانمند معرفی کنیم؟

جهت ثبت خدمات و محصولات خود در سایت‌؛ شما عزیزان می‌توانید فرم همکاری را پر کنید تا تیم خانواده توانمند در اسرع وقت جهت هماهنگی لازم با شما تماس بگیرند.