تخصص: دکتری تخصصی روانشناسی و مشاوره

شماره نظام پزشکی:

نحوه ارائه خدمات: حضوری

محدود خدمت: تبریز