تخصص:

کارشناس ارشد کاردرمانی

شماره نظام پزشکی:

ک – د 2142

نحوه ارائه خدمات:

—-

محدود خدمت:

تهران