تخصص:

دکتری تخصصی روانشناسی و مشاوره

شماره نظام پزشکی:

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

محدود خدمت:

تبریز