جورچین حالات های چهره

پازل ها همواره جزو بازی های موردعلاقه ومفیدبرای کودکان است این پازل از۱۳قطعه چوبی تشکیل شده است که روی صفحه بازی قرارمیگیرندباکمک این بازی کودکان انواع حالات چهره ها را میشناسندوباگفتگوحین بازی میتواننددرمورداحساسات یادمیگیرند.همچنین این بازی به – تقویت هوش هیجانی- پرورش قوه ی تخیل و خلاقیت- – تقویت هماهنگی عمل چشم و دست- پرورش عضلات کوچک و مهارت انگشتان- کسب مهارت های اجتماعی و پرورش روحیه ی همکاری- رشدمهارت های کلامی کمک میکند.