خانواده توانمند

زندگی با کودکِ با نیازهای ویژه بدین معنا نیست که تسلیم آن شویم و دست روی دست بگذاریم، بلکه باید تلاش کرد از تمام امکانات، روش‌ها، فرصت‌ها و وسایل ارتباطی استفاده کرد.بسیاری از خانواده کودکان بانیازهای ویژه به دلیل عدم آگاهی از خدمات موردنیازشان سرگردان هستند اکثر خانواده‌ها اولین باری است که یک کودک با نیازهای ویژه را در محیط خانواده خود احساس می‌کنند در نتیجه تجربه کافی در برخود با چنین کودکی را ندارند و از مهارت‌های لازم برای پرورش قوای فکری و ذهنی و جسمی او برخوردار نیستند.

خدمات خانواده توانمند برای خانواد کودکان با نیازهای ویژه

* ارائه خدمات آموزشی متناسب با کودکان با نیازهای ویژه
* ارائه خدمات درمانی متناسب با کودکان با نیازهای ویژه
* ارائه خدمات مهارتی متناسب با کودکان با نیازهای ویژه
* فروش صنایع دستی کودکان با نیازهای ویژه و خانواده آنان
* فروش کتاب و لوازم آموزشی متناسب با کودکان با نیازهای ویژه
* فروش اسباب بازی متناسب کودکان با نیازهای ویژه
* فروش تجهیزات توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه
* ارائه محتوای آموزشی و درمانی و مهارتی متناسب کودکان بانیازهای ویژه و خانواده آنان

پراکندگی کودکان با نیازهای ویژه مختلف در سراسر کشور، ضرورت مداخلات در پایین‌ترین سن و دسترسی نداشتن بسیاری از آنان به مراکز تخصصی آموزشی و توانبخشی درمناطق محروم باعث شده است بسیاری از کودکان بانیازهای ویژه وخانواده آنان نتواند خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند. ما در خانواده توانمند تلاش می‌کنیم تا کودکان با نیازهای ویژه و خانواده آنان از کلیه خدمات آموزشی ودرمانی متناسب با خود و بدون محدودیت مکانی و زمانی بهره مند شوند. زیرا تربیت کودکان بانیازهای ویژه در چهارچوب روش های تربیتی، معمول نیست آنها نیاز به راهنمایی افراد متخصص وآگاه دارند ما در تیم خانواده توانمند متعهد شده ایم همیار خانواده کودکان با نیازهای ویژه باشیم تا کودکان بانیازهای ویژه نیز بتوانند استعدادها وتوانایی‌های خود را کشف و پرورش دهند.